Idea

projekty-partnerskie

Projekty partnerskie finansowane są z programu RITA w ramach otwartych konkursów grantowych. Partnerstwo i oparcie projektu o rzeczywiste potrzeby, a także umiejscowienie projektu w stosownym regionie geograficznym i obszarze tematycznym to kluczowe kwestie w ocenie wniosku projektowego.

Partnerstwo znajduje swoje odbicie we wspólnym planowaniu i realizowaniu projektu – oboje partnerzy – polska organizacja pozarządowa będąca liderem partnerstwa i wnioskodawcą oraz odpowiednia instytucja z kraju objętego programem, powinni mieć równy wpływ na kształt projektu i podejmowane decyzje, wspólnie nieść odpowiedzialność za rezultaty projektu. Niezmiernie ważne jest wzajemne zaufanie partnerów i wymiana doświadczeń.

Składane projekty powinny odpowiadać realnym potrzebom. W diagnozie potrzeb nieoceniony jest udział partnera ze wschodu – to on, będąc na miejscu, najlepiej zna grupę docelową i może weryfikować jej potrzeby. Polski partner, najlepiej znający polskie rozwiązania i doświadczenia, proponuje te, które warto zastosować w danym projekcie.

Program RITA posiada szeroki zakres tematyczny, jednak wszystkie proponowane projekty powinny być skupione na długotrwałości i multiplikacji rezultatów, w kontekście polskich doświadczeń.

Zasady aplikowania

Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać, tak jak w poprzednich naborach, zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
  • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.   

Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Wysokość kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 20% wysokości dofinansowania.

Uwaga! Termin naboru w edycji jesiennej 2022 uległ zmianie. Wnioski przyjmujemy do 17 października do godz. 12.00 (południe).

SPOTKANIE INFORMACYJNE – 10 października 2022, g. 14.00-15.00

Nabór prowadzony jest przez generator online witkac.pl. Adres do generatora wniosków FED: https://witkac.pl/#/urzad/index/173

Szczegóły dotyczące udziału w otwartym konkursie zawarte są w Regulaminie konkursu (oraz Załączniku nr 1 – wytycznych dot. kosztów kwalifikowanych).

Częste pytania

Czy są przewidziane alokacje środków na konkretne kraje / obszary tematyczne wskazane w regulaminie konkursu?

Nie, nie ma odgórnie ustalonego podziału środków na obszary tematyczne, ani geograficzne. Najważniejsza jest jakość merytoryczna zaplanowanych działań projektowych oraz realne partnerstwo podczas przygotowania wniosku, jak i jego realizacji.

Jakie mam szanse na otrzymanie dotacji? Jak duża jest konkurencja?

Średnio w każdym naborze otrzymujemy ok. 90 wniosków projektowych, dofinansowanie otrzymuje ok. 15-18 z nich.

Czy istnieje wzór listu partnerskiego?

Nie udostępniamy wzoru listu, gdyż chcemy, aby każdy partner wnioskodawcy własnymi słowami opisał na czym polega partnerstwo. Z listu chcemy się dowiedzieć jak partnerzy rozpoczęli współpracę, jak wyglądał podział pracy przy tworzeniu wniosku i jakie są plany podziału obowiązków przy realizacji projektu. List powinien być listem partnerskim (zawierać konkretne plany definiujące partnerstwo) a nie intencyjnym, który zawiera wyłączenie ogólne deklaracje współpracy.

Czy organizacja realizująca projekt z dotacji programu RITA może starać się o jego kontynuację?

Jak najbardziej – trwałość rezultatów jest dla nas bardzo ważna, rozumiemy, że wiele działań potrzebuje kontynuacji dla utrwalenia rezultatów, bądź warto poszerzyć już zrealizowane działania projektowe o dodatkowe komponenty. Przy kontynuacji, prosimy o opisanie we właściwym polu wniosku co zostało zrealizowane wcześniej, jakie rezultaty zostały już osiągnięte i w ramach jakiego projektu (nr dotacji), a także jakie są przesłanki dla jego kontynuacji. Proszę mieć na względzie, że wnioskowanie o kontynuację działań finansowanych z programu RITA jest możliwe po zakończeniu i złożeniu sprawozdania z projektu, którego kontynuacja dotyczy.

Czy istnieją wytyczne Fundacji odnośnie stawek w budżecie?

Jedyną wytyczną jest stosowanie rynkowych stawek i rozsądne podejście do budżetu – nie oznacza to zaniżania stawek czy konieczności zdobywania zniżek za wszelką cenę, niemniej zalecane jest korzystanie z nich tam, gdzie jest to możliwe (np. bilety grupowe na przejazd grupy pociągiem, przeloty w klasie ekonomicznej).

Nie wyznaczamy widełek cenowych na honoraria, diety, noclegi czy przejazdy, bo wiemy, że ceny zależą od wielu czynników (kraj, sezon, region). Niemniej należy pamiętać, że eksperci oceniający wnioski są praktykami i mają dobre rozeznanie w stawkach rynkowych.

Czy możemy zapoznać się z wzorem karty oceny merytorycznej wniosków?

Nie udostępniamy karty oceny wniosków, natomiast każdy wnioskodawca automatycznie otrzymuje kartę oceny jego wniosku po zakończeniu procesu oceny. Karta oceny jest udostępniana w generatorze wniosków FED online.

Czy możemy otrzymać wzór pustego wniosku do konkursu grantowego programu RITA?

Wniosek dostępny jest w generator wniosków FED na stronie https://witkac.pl/#/urzad/index/173 w trakcie naboru wniosków w konkursie (należy się zalogować). Nie udostępniamy formularza wniosku poza generatorem.

Czy działania projektowe mogą odbywać się również w Polsce czy tylko za granicą?

Tak! Jeśli projekt wymaga działań realizowanych w Polsce w celu przekazywania polskiego doświadczenia to mogą się one odbywać na terenie RP.

Pod jaki adres mam wysłać papierową wersję złożonego wniosku?

Pod żaden! Proces składania wniosku w programie RITA kończy się na jego rejestracji poprzez generator, nie należy do nas przesyłać wersji papierowych wniosku ani innego rodzaju dokumentów.

Czy wnioskując po raz kolejny do programu RITA muszę ponownie rejestrować się w generatorze wniosków?

Nie, profil w generatorze należy utworzyć raz, a następnie korzystać z niego przy składaniu kolejnych wniosków do programu RITA lub innych konkursów grantowych dla NGO. Od 2019 roku nabór prowadzony jest przez generator Witkac.pl na którym konta przypisane są osobom indywidualnym, nie organizacjom.

Czy projekty mogą odnosić się do więcej niż jednego obszaru tematycznego wskazanego w regulaminie konkursu?

Tak, oczywiście. Często projekty dotyczą dwóch lub nawet więcej obszarów tematycznych, dotyczy to zwłaszcza projektów, które skupiają się działaniach szkoleniowych. (proponuje taka krótką, konkretna odpowiedź, w rozmowach dopytuję się czego dotyczą planowane projekty i to precyzuję)

Nasza organizacja powstała kilka miesięcy temu. Czy mamy szansę na otrzymanie dofinansowania projektu?

Tak. Jednakże wtedy we wniosku projektowym w punkcie dotyczącym wskazania doświadczenia, którym chcemy się podzielić w ramach realizacji działań, należy się odnieść do doświadczenia pracowników organizacji bądź zaangażowanych współpracowników/ekspertów. Oczywiście, nie dotyczy Państwa obowiązek załączania do wniosku ostatnich zatwierdzonych sprawozdań.

Czy z dotacji programu RITA możliwy jest zakup środków trwałych?

Zakup środków trwałych jest możliwy w ograniczonym zakresie i ta możliwość dotyczy jedynie środków/przedmiotów, które są niezbędne do realizacji działań merytorycznych. Każda taki planowany z dotacji zakup musi zostać dobrze uzasadniony w treści wniosku.