Idea

na-wklad-wlasny

Nierzadko otrzymanie większej dotacji na realizację projektu współpracy międzynarodowej to nie tylko radość, ale i stres – skąd wziąć pieniądze na wymagany wkład własny?

Program RITA stwarza możliwość otrzymania takiego wkładu, czyli współfinansowania większego przedsięwzięcia, o ile mieści się ono w obszarach tematycznych i regionie geograficznym, którego dotyczy RITA.

Przypomnijmy: Program RITA dotyczy krajów Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Centralnej. Projekty współfinansowane z programu powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
  • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Zasady aplikowania

Współfinansowanie z programu RITA może dotyczyć tylko działań i wydatków zaplanowanych w projekcie w kształcie złożonym do podstawowego źródła finansowania. Nie można proponować dodatkowych działań i kosztów.

Wnioskować można tylko o współfinansowanie tych projektów, które otrzymały już podstawowe dofinansowanie z innego źródła. Na etapie wnioskowania o wkład własny do RITA niezbędna jest decyzja o dofinansowaniu, nie jest wymagana podpisana umowa dotacji z innym donorem ani fizyczne posiadanie środków na koncie.

Nabór projektów w tej ścieżce ma charakter ciągły, FED udzieli odpowiedzi dot. dofinansowania w ciągu 6 tygodni od momentu rejestracji kompletnego wniosku.

Daty rozpoczęcia i zakończenia współfinansowania projektu z programu RITA powinny być tożsame z czasem trwania projektu finansowanego z podstawowego źródła finansowania. Maksymalne dofinansowanie to 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% całego budżetu projektu a dotacja wnioskowana z programu RITA – nie więcej niż 30% budżetu.

Szczegóły zasad naboru znajdują się w regulaminie oraz załączniku dot. kosztów kwalifikowanych.

Uwaga! Nabór prowadzony jest przez generator online witkac.pl/ Adres do generatora wniosków FED: https://witkac.pl/#/urzad/index/173

Częste pytania

Czy można się jeszcze ubiegać o dotację?

O dotacje można się ubiegać w trybie ciągłym, środki na wsparcie pozytywnie ocenionych przez Komisję projektów są dostępne.

Przygotowuję wniosek do donora XYZ, czy mogę już złożyć wniosek do Państwa o wkład własny?

Nie, wniosek do programu RITA można złożyć w momencie, kiedy wiadomo już, że decyzja głównego donora jest pozytywna. Wystarcza sama decyzja czy informacja na www o wynikach konkursu, nie trzeba mieć jeszcze podpisanej umowy.

Czy można we wniosku do Państwa zaproponować dodatkowe działania wobec projektu składanego do głównego źródła finansowania?

Nie można, założeniem tej ścieżki jest ułatwianie uzyskania finansowego wkładu własnego do przemyślanych, zaplanowanych od początku do końca przedsięwzięć.

Ile wniosków w ciągu roku może być dofinansowanych z RITA-WW?

Nie ma ograniczeń dla liczby wniosków od jednej organizacji. Chcemy wspierać prężnie działające organizacje, które działają na rzecz celów, które stawia sobie program RITA. O dofinansowaniu decyduje jakość wniosku i dostępność środków w budżecie programu.

Co to znaczy, że dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% całego budżetu projektu?

Oznacza to, że dotacja z podstawowego źródła powinna mieć wyraźnie większościowy charakter w budżecie projektu i względem dotacji wnioskowanej z programu RITA. Dotacja z RITA może stanowić maks. 30% budżetu całego projektu, pozostałe wydatki powinny być sfinansowane z kosztów innych dotacji, środków własnych, wkładu rzeczowego i osobowego.

Jaka dokumentacja jest składana do RITA w ramach sprawozdania – czy tylko za część finansowaną z RITA, czy też cały projekt?

Do programu RITA składana jest dokumentacja finansowa dotycząca dotacji udzielonej przez Program. Jeśli chodzi o pozostałe środki są one raportowane w postaci ogólnych danych finansowych. Natomiast w sprawozdaniu merytorycznym oczekujemy obrazu całego zrealizowanego przedsięwzięcia.

Czy wnioskując po raz kolejny do programu RITA muszę ponownie rejestrować się w generatorze wniosków?

Od 2019 r. w programie RITA używamy nowego generatora wniosków, jest on dostępny pod adresem: https://witkac.pl/#/urzad/index/173. W generatorze nie ma profili organizacji, we wniosku każdorazowo należy podać dane podmiotu, w imieniu którego składany jest wniosek

Pod jaki adres mam wysłać papierową wersję złożonego wniosku?

Pod żaden! Proces składania wniosku w programie RITA kończy się na jego rejestracji poprzez generator, nie należy do nas przesyłać wersji papierowych wniosku ani innego rodzaju dokumentów.

Pod jaki adres mam wysłać papierową wersję złożonego wniosku?

Pod żaden! Proces składania wniosku w programie RITA kończy się na jego rejestracji poprzez generator, nie należy do nas przesyłać wersji papierowych wniosku ani innego rodzaju dokumentów.