Współfinansowanie

Idea

 

Nierzadko otrzymanie większej dotacji na realizację projektu współpracy międzynarodowej to nie tylko radość, ale i stres – skąd wziąć pieniądze na wymagany wkład własny?na-wklad-wlasny

Program RITA stwarza możliwość otrzymania takiego wkładu, czyli współfinansowania większego przedsięwzięcia, o ile mieści się ono w obszarach tematycznych i regionie geograficznym, którego dotyczy RITA.

Przypomnijmy: Program RITA dotyczy następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. Projekty współfinansowane z programu powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

 

Zasady aplikowania

 

Współfinansowanie z programu RITA może dotyczyć tylko działań i wydatków zaplanowanych w projekcie w kształcie złożonym do podstawowego źródła finansowania. Nie można proponować dodatkowych działań i kosztów.

Wnioskować można tylko o współfinansowanie tych projektów, które otrzymały już podstawowe dofinansowanie z innego źródła. Na etapie wnioskowania o wkład własny do RITA niezbędna jest decyzja o dofinansowaniu, nie jest wymagana podpisana umowa dotacji z innym donorem ani fizyczne posiadanie środków na koncie.

Nabór projektów w tej ścieżce ma charakter ciągły, FED udzieli odpowiedzi dot. dofinansowania w ciągu 6 tygodni od momentu rejestracji kompletnego wniosku.

Daty rozpoczęcia i zakończenia współfinansowania projektu z programu RITA powinny być tożsame z czasem trwania projektu finansowanego z podstawowego źródła finansowania. Maksymalne dofinansowanie to 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% całego budżetu projektu a dotacja wnioskowana z programu RITA – nie więcej niż 30% budżetu.

 

Szczegóły zasad naboru znajdują się w regulaminie oraz załączniku dot. kosztów kwalifikowanych.

Uwaga! Od stycznia 2019 r. nabór prowadzony jest przez nowy generator online: https://witkac.pl/#/urzad/index/173

 

Częste pytania

 

O dotacje można się ubiegać w trybie ciągłym, środki na wsparcie pozytywnie ocenionych przez Komisję projektów są dostępne.

Nie, wniosek do programu RITA można złożyć w momencie, kiedy wiadomo już, że decyzja głównego donora jest pozytywna. Wystarcza sama decyzja czy informacja na www o wynikach konkursu, nie trzeba mieć jeszcze podpisanej umowy.

Nie można, założeniem tej ścieżki jest ułatwianie uzyskania finansowego wkładu własnego do przemyślanych, zaplanowanych od początku do końca przedsięwzięć.

Nie ma ograniczeń dla liczby wniosków od jednej organizacji. Chcemy wspierać prężnie działające organizacje, które działają na rzecz celów, które stawia sobie program RITA. O dofinansowaniu decyduje jakość wniosku i dostępność środków w budżecie programu.

Oznacza to, że dotacja z podstawowego źródła powinna mieć wyraźnie większościowy charakter w budżecie projektu i względem dotacji wnioskowanej z programu RITA. Dotacja z RITA może stanowić maks. 30% budżetu całego projektu, pozostałe wydatki powinny być sfinansowane z kosztów innych dotacji, środków własnych, wkładu rzeczowego i osobowego.

Do programu RITA składana jest dokumentacja finansowa dotycząca dotacji udzielonej przez Program. Jeśli chodzi o pozostałe środki są one raportowane w postaci ogólnych danych finansowych. Natomiast w sprawozdaniu merytorycznym oczekujemy obrazu całego zrealizowanego przedsięwzięcia.

Od 2019 r. w programie RITA używamy nowego generatora wniosków, jest on dostępny pod adresem: https://witkac.pl/#/urzad/index/173. W generatorze nie ma profili organizacji, we wniosku każdorazowo należy podać dane podmiotu, w imieniu którego składany jest wniosek

Pod żaden! Proces składania wniosku w programie RITA kończy się na jego rejestracji poprzez generator, nie należy do nas przesyłać wersji papierowych wniosku ani innego rodzaju dokumentów.