RITA 2 – Partnerstwo do potęgi

Zapraszamy do składania wniosków w nowej ścieżce grantowej programu RITA

Konkurs odbędzie się jesienią 2021 roku i jest otwartym naborem wniosków, ale skierowanym tylko do doświadczonych realizatorów projektów ze środków programu RITA.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji.

Udział w konkursie możliwy jest tylko tych organizacji, które w ostatnich 5 latach zrealizowały nie mniej niż 3 projekty współfinansowane ze środków programu RITA w ramach dwóch ścieżek grantowych – otwartych konkursów grantowych (licząc od edycji wiosna 2015) lub/i współfinansowania większych przedsięwzięć (licząc od daty rozpoczęcia projektu od 1 stycznia 2015). Wykazane projekty muszą być zakończone i mieć zaakceptowane sprawozdanie z wykonania projektu.

Wnioskowany projekt musi być merytoryczną kontynuacją wcześniejszego/ych projektu/ów  zrealizowanego/ych w ramach programu RITA w danym kraju/krajach i polegać na zwiększeniu oddziaływania oraz trwałości rezultatów lub ich implementacji w danym lub innym kraju/krajach regionu.

 • maksymalna dotacja do 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
 • wkład własny minimum 5% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego)
 • koszty administracji i zarządzania projektem – nie więcej niż 20% wnioskowanej dotacji
 • terminy realizacji projektów: od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r.

→ Termin składania wniosków upływa 15 października 2021 r., o godz. 12.00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

→ W przypadku nierozdysponowania dostępnych środków w edycji jesiennej 2021, ogłoszony zostanie nabór wiosenny w 2022 roku.

→ Organizacja może ubiegać się o dotację wyłącznie w jednej z dwóch ścieżek w ramach trwających konkursów (albo Projekty partnerskie albo Partnerstwo do potęgi).

Przykładowymi działaniami bazującymi na dotychczasowych rezultatach mogą być (lista otwarta):

 1. upowszechnienie rezultatów wypracowanych w poprzednich projektach;
 2. implementacja rozwiązań wypracowanych w ramach poprzednich etapów działania
  w innym kraju/krajach objętych programem RITA;
 3. poszerzenie kręgu odbiorców dobrych praktyk, wypracowanych i sprawdzonych
  we wcześniejszych projektach;
 4. sieciowanie instytucji – wsparcie nawiązania kontaktów i współpracy między krajami
  z jednego regionu, lub na poziomie lokalnym w danym kraju;
 5. rozszerzenie wsparcia merytorycznego dla grup odbiorców, na rzecz której Wnioskodawca współpracuje z partnerem;
 6. zinstytucjonalizowanie sprawdzonych rozwiązań wdrażanych na wcześniejszych etapach działań na szczeblu lokalnym i zamocowanie ich w ustawodawstwie, zbiorach dobrych praktyk czy wytycznych instytucjonalnych na poziomie ponadlokalnym lub krajowym.

→ Projekt nie może dotyczyć pilotażu lub podjęcia zupełnie nowego zakresu tematycznego działań niż te wynikające z wykazanego doświadczenia w realizacji projektu/ów w ramach programu RITA.

→ Preferowane będą wnioski od tych organizacji, które w momencie oceny nie realizują innych projektów ze środków programu RITA.

Składanie wniosków

Wnioski składać można wyłącznie w generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla Demokracji dostępnym na stronie: https://witkac.pl/#/urzad/index/173

UWAGA! Formularz wniosku do tej ścieżki grantowej na platformie witkac.pl  dostępny będzie w drugiej połowie września, zachęcamy do zapoznania się z jego wzorem w pliku. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu.

Więcej informacji udziela koordynatorka grantów Ewa Sobiesak: ewa.sobiesak@fed.org.pl, +48 601 458 411

Spotkanie informacyjne

Przedstawicieli doświadczonych organizacji zainteresowanych składaniem wniosku zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się online 15 września w godz,11.00-13.00. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.