RITA jako przyjazny grantodawca

  • W wypowiedziach uczestników wywiadów o RICIE jako grantodawcy pojawiły się trzy kluczowe hasła: elastyczność, zaufanie i przyjazność. Te cechy programu (a może przede wszystkim jego operatorów) są szczególnie istotne z perspektywy mniej doświadczonych organizacji, takich które nie działały dotąd na Wschodzie lub w ogóle mają bardzo małe doświadczenie grantowe. Elastyczność ma znaczenie zarówno w kontekście rozliczeń finansowych, jak też możliwości wprowadzania zmian i poprawek w trakcie realizacji projektu. Uczestnicy wywiadów podkreślali, że te trzy hasła bardzo mocno odróżniają RITĘ zwłaszcza od największych i najmocniej zinstytucjonalizowanych grantodawców (np. UE czy MSZ w ramach „Polskiej Pomocy”). Ważną zaletą RITY jako grantodawcy jest także jej nastawienie na budowanie relacji i społeczności zarówno pomiędzy polskimi organizacjami, jak też na linii Polska-Wschód.
  • Polskie organizacje uczestniczące w badaniu przytłaczająco pozytywnie oceniają swoją współpracę z RITĄ, szczególnie w zakresie komunikacji z grantodawcą w trakcie realizacji projektu oraz pomocy ze strony RITY w przypadku napotkania przez nich różnych problemów. Pojedyncze negatywne odpowiedzi pojawiły się jedynie w ocenie przejrzystości i łatwości rozliczenia projektu oraz przejrzystości i kryteriów procedury składania wniosku i przyznawania grantu.
  • Uczestnicy badania podkreślali, że program jest wartościowym polem do eksperymentowania, testowania nowych rozwiązań oraz sprawdzania jak określona wiedza i dobre praktyki sprawdzą się na gruncie danego kraju i we współpracy z danym partnerem. Opisywana już elastyczność RITY i możliwość wprowadzania korekt w trakcie realizacji projektu sprzyja takiemu podejściu i zachęca niektóre organizacje do innowacyjności i eksperymentów.
  • Część uczestników badania jakościowego wskazywała też na rolę RITY w zapełnianiu luk na rynku grantodawców, zwłaszcza że możliwość uzyskania dofinansowania na działania na Wschodzie jest obecnie bardzo ograniczona. RITA jest również programem pojemnym tematycznie, można w niej zrealizować różnorodne pomysły, które w innych programach (które wymagają np. zaadresowania ich do Polonii) nie miałyby racji bytu.
  • Badanie ilościowe pokazało natomiast, że najbardziej pożytecznym sposobem wspierania polskich partnerów przez RITĘ są granty wyjazdowe – dodatkowe dofinansowanie wizyt studyjnych w Polsce lub na Wschodzie. Jeszcze na etapie badania jakościowego, uczestnicy wywiadów wskazywali, że jest to przydatne zarówno na etapie planowania projektu (pozwala na lepsze poznanie się z partnerem i analizę jego potrzeb), jak i też jako follow-up dla działań w ramach grantu – dodatkową pomoc dla partnera, merytoryczne wsparcie i zainspirowanie do samodzielnego działania. Ważne okazały się również spotkania Ambasadorów, będące szansą zarówno na pochwalenie się rezultatami swoich projektów, jak też wymianę doświadczeń z innymi polskimi grantobiorcami i nawiązanie nowych kontaktów, „swatki” (spotkania wspierające sieciowanie polskich i wschodnich organizacji) oraz konsultacje jak realizować projekt, które były najbardziej istotne przede wszystkim dla najmniej doświadczonych organizacji.