Wpływ RITY na rozwój grantobiorców

  • Realizacja projektów w ramach programu RITA pozwala polskim organizacjom na nawiązywanie nowych cennych relacji i kontaktów (przede wszystkim na Wschodzie). Po drugie, dla wielu polskich partnerów jest ważnym doświadczeniem współpracy międzynarodowej na Wschodzie. Uczestnicy podkreślali, że była to dla nich bardzo cenna lekcja, po której zupełnie inaczej patrzyli na Wschód, mniej stereotypowo, mniej niepewnie, bardziej konstruktywnie i otwarcie. Dzięki udziałowi w programie organizacje partnerskie zaczynają być też niekiedy szerzej rozpoznawane jako jednostki zajmujące się danym tematem i rośnie też ich lokalna renoma.
  • W zakresie omówionym powyżej, wpływ RITY jest największy w przypadku organizacji najmniej doświadczonych i zmniejsza się wraz z kolejnymi działaniami realizowanymi w ramach programu lub też jeśli mamy do czynienia z doświadczonymi i dużymi organizacjami współpracującymi z różnymi grantodawcami w Polsce i zagranicą.
  • Z podobnym pozytywnym wpływem projektów RITY mamy do czynienia również na Wschodzie. Badanie ilościowe pokazało, że dla zagranicznych partnerów najważniejsza okazała się możliwość nawiązania nowych kontaktów i relacji. Na drugim miejscu znalazło się podniesienie poziomu merytorycznego i umiejętności pracowników oraz członków zespołu, co świadczy o tym, iż projekty RITY są skutecznym narzędziem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Na trzecim zaś – podobnie jak w przypadku polskich partnerów programu – zwiększenie renomy i rozpoznawalności organizacji w danym kraju. Część respondentów podkreślała również, że RITA pomogła w zdobyciu doświadczenia w realizacji projektów i rozliczaniu grantów.